ಪಶುಸಂಗೋಪನ ಇಲಾಖೆ ಕುರಿ ಮೇಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಸುಗಳಿಗೆ ಶೆಡ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ.

ಪಶುಸಂಗೋಪನ ಇಲಾಖೆ ಕುರಿ ಮೇಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಸುಗಳಿಗೆ ಶೆಡ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ.

ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಗಳ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ. ಪಶುಸಂಗೋಪನ ಇಲಾಖೆ ಕುರಿ, ಮೇಕೆಗಳು ಮತ್ತು …

Read more

WhatsApp logo Join WhatsApp Group