ಶ್ವೇತಾ ಹೆಸರಿನ ಪ್ರತಿಕ್ಷಾ ಬಂಗಲೆ, ಐಶ್ವರ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಮದುವೆ, ಕವಿತಾ ಹೆಸರಿನ ಬಂಗಲೆ

ಶ್ವೇತಾ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರತಿಕ್ಷಾ ಬಂಗಲೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು, ಬಂಗಲೆಗೆ ಕವಿತೆಯ ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ

ಅಮಿತಾಬ್ ಮತ್ತು ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಶ್ವೇತಾ ನಂದಾ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜುಹು ಬಂಗಲೆ 'ಪ್ರತಿಕ್ಷಾ'ವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ

ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ 16,840 ಚದರಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಬಂಗಲೆಯನ್ನು ಶ್ವೇತಾ ಹೆಸರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದಾಗ ಅದರ ಬೆಲೆ 50.63 ಕೋಟಿ ಎಂದು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ

ಈ ಬಂಗಲೆಯನ್ನು ಎರಡು ಪ್ಲಾಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಮಿತಾಬ್ 9,585 ಚದರ ಅಡಿ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿ ಜಯಾ 7,250 ಚದರ ಅಡಿ ನಿವೇಶನ ಹೊಂದಿದ್ದರು

ಅಮಿತಾಭ್ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ 5 ಅರಮನೆಯ ಬಂಗಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ

ಅಮಿತಾಭ್ ಅವರ 4 ಬಂಗಲೆಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಜಲ್ಸಾ, ಜನಕ್, ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಮತ್ತು ವತ್5 ಅರಮನೆಯ ಬಂಗಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ